FarmMania – เกมส์ปลูกผัก

FarmMania - เกมส์ปลูกผัก FarmMania – เกมส์ปลูกผัก เกมส์ปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ แปลรูปผัก เนื้อสัตว์ บลาฯๆๆ เกมส์ที่รวมทุกอย่างของอาชีพเกษตรกรรมมาไว้แล้ว สามารถแปลรูปสินค้าออกขาย ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ด้วยจำนวนเกษตรกรเพียงคนเดียวคือคุณ มีพ่อเป็นคนตักน้ำ และคนส่งของขี่จักรยานคันน้อยๆไปขายในตัวเมือง


farmmania-เกมส์ปลูกผัก เล่นจอใหญ่/Fullscreen

1195 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>